ตารางปฏิบัติกิจกรรม

ตารางปฏิบัติกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่  1    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ  โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ ตำบลหนองไผ่  อำเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี วันที่    12    กุมภาพันธ์  –  14 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556 วัน/เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 12 / ก.พ. / 2556 09.00 – 09.20  […]

Read Article →

การประเมินผล

การประเมินผล   ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ ผลผลิต จัดกิจกรรมนำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นโท-เอก(ชั้น ประถมศึกษาปีที่6)เข้าค่ายพักแรมแบบพักค้างแรมคืน1ครั้ง ใช้เวลา 3 วัน2คืน ผลลัพธ์ 1. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น 2. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม   -ประเมินจากการปฎิบัติจริง             -ประเมินจากการปฏิบัติจริง   […]

Read Article →

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ

รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ ใช้งบประมาณแผนงานการจัดการศึกษา จำนวน 5,000.- บาท   กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ     รวม     ระยะ เวลา   ผู้ รับ ผิดชอบ งบบุคลากร   งบดำเนินงาน   งบลงทุน ค่าจ้าง ค่า ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ […]

Read Article →

เป้าหมาย

เป้าหมาย                 ผลผลิต จัดกิจกรรมนำผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3) เข้าค่ายพักแรมแบบพักค้างแรมคืน     1  ครั้ง ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน                 ผลลัพธ์ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงาน     ร่วมกับผู้อื่น ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

Read Article →

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

Read Article →

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ กิจกรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ ใน ข้อ 273 ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ 2.3กล่าวถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย […]

Read Article →