รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ

รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ


ใช้งบประมาณแผนงานการจัดการศึกษา จำนวน 5,000.- บาท

 

กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณ

 

 

รวม

 

 

ระยะ

เวลา

 

ผู้

รับ

ผิดชอบ

งบบุคลากร

 

งบดำเนินงาน

 

งบลงทุน

ค่าจ้าง

ค่า

ตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

ปรับ

ปรุง

ต่อเติม

1. วางแผนการทำกิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตร2.จัดเตรียมสถานที่พักแรม

3. ผู้บำเพ็ญประโยชน์(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)เข้าค่ายพักแรมแบบพัก

ค้างแรมคืน  1  ครั้ง ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน

-ค่าเช่าเหมายานพาหนะ

-ค่าวัสดุฝึกกิจกรรม

-ค่าอาหาร

4.สรุป  ติดตาม  รายงานผลการดำเนินงาน

รวม

 

 

1,200.-

3,200.-

600.-

1,200.-

600.-

3,200.-

5,000.-

12 ก.พ.56-13  ก.พ. 56 นักศึกษากลุ่มผู้บำเพ็ญประโยชน์
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s