วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น
  2. เพื่อให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
  3. เพื่อให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s