เป้าหมาย

01 - ภาพ (01)

เป้าหมาย

                ผลผลิต

จัดกิจกรรมนำผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3) เข้าค่ายพักแรมแบบพักค้างแรมคืน     1  ครั้ง ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน

                ผลลัพธ์

    1. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงาน     ร่วมกับผู้อื่น
    2. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
    3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s