การประเมินผล

การประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

ผลผลิต

จัดกิจกรรมนำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นโท-เอก(ชั้น

ประถมศึกษาปีที่6)เข้าค่ายพักแรมแบบพักค้างแรมคืน1ครั้ง ใช้เวลา 3 วัน2คืน

ผลลัพธ์

1. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น

2. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ

3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

 

-ประเมินจากการปฎิบัติจริง

 

 

 

 

 

 

-ประเมินจากการปฏิบัติจริง

 

 

 

-ประเมินจากการปฏิบัติจริง

 

 

-ประเมินจากการทดสอบและปฏิบัติจริง

 

-แบบรายงานผลการจัด

 

กิจกรรม

 

 

 

 

-แบบจัดอันดับคุณภาพ

 

 

 

-แบบรายงานผลการทำงาน

 

 

-แบบทดสอบ

-แบบสำรวจรายการ

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s